خانه / مجله خبری / تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق
تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق

تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 1. اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد
 2. اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ و بهتان گوید.
 3. اگر بیند که از هر جایی آتش‌های سوزنده می‌گرفت، دلیل کند که از هر جایی میانجی کند، میان رعیت و مردمان پادشاه.
 4. اگر بیند هیزم آتش عظیم می‌سوخت، دلیل کند بر جنگ و فتنه در آن دیار.
 5. اگر بیند که آتش در مردم می‌زد، دلیل نصرت بود او را بر دشمنان.
 6. اگر در رزمگاه، آتش بیند، دلیل کند بر بیماری‌های صعب، چون آبله و طاعون وسرسام وسکته و مرگ مفاجات.
 7. اگر آتش را در بازار بیند، دلیل کند بر بی دینی اهل بازار و آن که اهل بازار در تجارت، انصاف ندهند و در خرید، دروغ گویند.
 8. اگر در دریای آتشی افتاده بیند، دلیل کند که در مردم آنجا، مصادره بود از پادشاه، و از اوبر رعیت ظلم رسد.
 9. اگر در راه مجهول آتش بیند، دلیل بر بی دینی بود.
 10. اگر آتش در جامه کسی افتاده بیند، دلیل کند که آن کس را مصیبت و ترس و بیم بود
 11. اگر خویشتن را بر آتش ایستاده بیند، دلیل که او را رنج رسد.
شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم