خانه / مجله خبری / تعبیر خواب آلت تناسلی به روایت حضرت دانیال نبی ( ع )
تعبیر خواب آلت تناسلی به روایت دانیال نبی

تعبیر خواب آلت تناسلی به روایت حضرت دانیال نبی ( ع )

به روایت حضرت دانیال نبی (ع)

دیدن در خواب از منظر حضرت دانیال (ع)

حضرت دانیال گوید:
آلت تناسلی در خواب فرزند و بزرگی و ناموری بود. اگر بیند که او را دو آلت تناسلی است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگی در میان مردم. اگر بیند که آلت تناسلی او بریده شده. دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که آلت تناسلی خویش را ببرید، او را فرزندی نیاید. اگر بیند که آلت تناسلی وی شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد.
بازگشت از زندگی نباتی

بازگشت از زندگی نباتی پس از سال ها توسط این زن + عکس