خانه / مجله خبری / تعبیر خواب اندام تناسلی زن | آلت تناسلی زنانه در خواب چه معنایی دارد ؟
تعبیر خواب اندام تناسلی زن

تعبیر خواب اندام تناسلی زن | آلت تناسلی زنانه در خواب چه معنایی دارد ؟

اندام تناسلی زن

تعبیر خواب اندام تناسلی زن | زنانه در خواب چه معنایی دارد ؟

تعبیر دیدن آلت تناسلی زنان در خواب : زنانه، تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن، تعبیر خواب واژن، تعبیر خواب خارج شدن مار از آلت تناسلی زن آشنا شوید.

دیدن اندام تناسلی زنانه برای مرد در خواب

اگر مردی به خواب دید که آلت تناسلی زنانه داشت، دلیل است خوار و رسوا شود. اگر بیند کسی با وی نزدیکی نمود، دلیل است حاجتش از وی روا شود. اگر دو زن در خواب بیند ایشان را یک آلت تناسلی بود، دلیل که ایشان زن یک مرد شوند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر زنی درخواب بیند که آلت تناسلی او آهنین یا مسین بود، دلیل است از مرادها ناامید شود. اگر مردی بیند آلت تناسلی زنش از پشت بود، دلیل است آن مرد لوطی بود. اگر آلت تناسلی خود را بریده بیند، دلیل است دشمن بر وی ظفر یابد.

بیرون آمدن حیوانات مختلف از آلت تناسلی زن
جابر مغربی گوید: اگر زنی بیند از آلت تناسلی او ماهی بیرون آمد، دلیل است او را دختری آید. اگر بیند که از آلت تناسلی او موشی بیرون آمد، دلیل که دختری آورد نابکار. اگر بیند که گربه از آلت تناسلی او بیرون آمد، دلیل که فرزندی آورد دزد، اگر بیند ماری بیرون آمد یا کژدمی، دلیل که فرزند او را دشمن شود.

تعبیر خواب خارج شدن خون و آب از واژن

جابر مغربی گوید: اگر بیند که از آلت تناسلی او خون بیرون آمد، دلیل است در هنگام قاعدگی شوهر با او نزدیکی کند. اگر زنی به خواب بیند که از آلت تناسلی او دیو بیرون آمد، دلیل که فرزند او معلم بود، اگر بیند که آب صافی بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید صالح. اگر آب تیره، به خلاف این است.

تعبیر خواب اندام تناسلی مرد برای زن

جابر مغربی: اگر زنی بیند که او را آلت تناسلی مردانه بود، اگر باردار است پسری آورد، لیکن آن پسر نماند. اگر باردار نباشد و پسر ندارد، مالش زیاد شود.

دانیال نبی گوید: اگر به جای آلت تناسلی زنانه آلت مردانه بود و آن زن حامله بود، دلیل که پسری آورد.

خارج شدن اشیا مختلف از اندام تناسلی

حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی او مروارید یا گوهر بیرون آمد، دلیل که فرزند او عالم و پارسا گردد.

جابر مغربی: اگر بیند نان بیرون آمد، دلیل که مفلس شود. اگر زنی بیند که کنجد از آلت تناسلی او بیرون آمد، دلیل است شوهر او را دوست دارد.

حضرت دانیال گوید: اگر زنی بیند که از آلت تناسلی او آتشی بیرون آمد، دلیل است که فرزند او جهانگیر شود. اگر بیند که شخصی آلت تناسلی او را دید، دلیل است که از آن کس منفعت بیند. اگر بیند که آلت تناسلی او موی بر آمده بود، دلیل که به سبب فرزندان اندوهگین شوند. اگر بیند که آلت تناسلی ش آماسیده بود. دلیل که مال یابد

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم