خانه / مجله خبری / تعبیر خواب انگشتر نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟
تعبیر خواب انگشتر نقره

تعبیر خواب انگشتر نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟

انگشتر نقره

نقره چیست ؟ / انگشتر نقره در خواب چه معنایی می دهد؟

:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت نقره می‌باشد، یعنی تمام اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای انگشتر نقره عبارتند از:

  1. مملکت
  2. زن
  3. فرزند
  4. مال
تعبیر خواب تجاوز

تجاوز دسته جمعی به خانم معلم در تهران توسط مردان شیطان صفت