خانه / مجله خبری / تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین
تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین

خواب بالا آوردن

بالا آوردن / به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر استفراغ در خواب : بالا آوردن کردن در خواب بیانگر دور انداختن بخش چندش آور زندگی است. امام صادق (ع) را توبه کردن، پشیمانی و مضرت می‌دانند.

امام جعفر صادق(ع) درباره تعبیر خواب بالا آوردن می فرماید:

دیدن قی کردن ( بالا آوردن ) در خواب بر شش و جه است.
اول: توبه کردن.
دوم: پشیمانی.
سوم: مضرت (آسیب وزیان)،
چهارم: فرج ونجات از غم.
پنجم: امانت باز دادن.
ششم: گشایش کارهای بسته.

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب بالا آوردن می گوید:
اگر بیند قی کرد و خون برآمد، دلیل زیان است.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب استفراغ کردن می گوید:

اگر کسی درخواب بیند قی کرد ( بالا آورد ) و آسان برمی آمد، دلیل که از معصیت توبه کند.
اگر قی نتوانست کرد، دلیل که زیانی به وی رسد و بعضی می گویند، دلیل معصیت است و زیان مال باشد.

لیلا برایت می گوید:

دیدن بالا آوردن در خواب، نشانه آن است که شانس به شما رو می کند.

درکتاب سرزمین تفسیر رویاها آمده است:

خواب بالا آوردن : حوادث مهم در پیش است
فقیران خواب بالا آوردن خون بییند : پول
ثروتمندان خواب بالا آوردن خون ببیند : از یک زخم رنج خواهید برد.
تعبیر خواب بالا آوردن خوراکی ها : شهرت شما رو به تیرگی می رود.
تعبیر خواب بالا آوردن دیگران : از یک شخص سوم تقاضای ازدواج خواهید کرد.

 

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید در تهران