تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک تعبیر خواب تریاک | کشیدن تریاک در خواب چه معنایی دارد ؟ تعبیر کشیدن تریاک در خواب : با تعبیر…

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک | کشیدن تریاک در خواب چه معنایی دارد ؟

تعبیر کشیدن تریاک در خواب : با تعبیر خواب تریاک کشیدن،تعبیر خواب تریاک خریدن،تعبیر خواب تریاک دادن به مرده،تعبیر خواب تریاک ابن سیرین،تعبیر خواب تریاک در دست داشتن،تعبیر خواب تریاک خوردن مرده با ما همراه باشید.

این تعابیر را در اینجا بخوانید :

تعبیر خواب تریاک امام صادق
تعبیر خواب تریاک کشیدن مرده
تعبیر خواب وافور
تعبیر دیدن تریاک در خواب چیست
تعبیر خواب قاچاق تریاک
تعبیر خواب مواد مخدر شیشه
خوردن شیره تریاک در خواب

 

تریاک یا مواد مخدر را در گذشته برای درمان بیماری استفاده می‌کردند که دیدن اینگونه خواب‌ها تعبیری متفاوت با خواب‌هایی که فرد، معتاد به مواد مخدر است دارند.

تعبیر خواب تریاک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تریاک یک ماده مخدره است و در خواب دیدن آن نشانگر تعطیل شدن کارها است.

تعبیر خواب تریاک کشیدن و تریاک خوردن

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که تریاک از بهر بیماری خورد، دلیل که از رنج برهد و کارها بر وی گشاده شود. اگر به خلاف این بود، دلیل بر غم و اندوه و اندیشه و نقصان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینیم که تریاک می‌کشیم و اهل این کار نباشیم نشان آن است که در کارهایمان تعلل می‌ورزیم و سستی می‌کنیم و احیاناً کارمان به تو قف می‌انجامد. چنان چه در خواب ببینیم که تریاک داریم ولی نه می‌خوریم و نه می‌کشیم ازخطری رهائی می‌یابیم.

آنلی بیتون: اگر کسی نامزد خود را مشغول تریاک خوردن ببیند، به معنای جدایی از دوستان است.

تعبیر خواب دادن تریاک به دیگران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دادن تریاک به دیگری اشتراک در قبول مخاطره است و گرفتن آن نیز همین تعبیر را دارد.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که تریاک به کسی می‌دهید، بیانگر آن است که بیماری یکی از نزدیکان شما را تهدید می‌کند.

 

منبع khabar25

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب