خانه / مجله خبری / تعبیر خواب خوک از ابن سیرین یوسف نبی و سایر معبرین

تعبیر خواب خوک از ابن سیرین یوسف نبی و سایر معبرین

تعبیر خواب خوک از ابن سیرین یوسف نبی و سایر معبرین

تعبیر خواب خوک از ابن سیرین

تعبیر خواب خوک از دیدگاه معبرین اسلامی

محمدبن سيرين گويد:
خوك درخواب مردي است به قوت و توانگر، لكن دون همت و بي خبر است و خوك خانگي مرد است فراخ دل، لكن پليد و بدفعل باشد و بي دين و بي ديانت است. اگر بيند كه خوكان را در جايگاهي نگاه داشت و رها نمي كرد كه پراكنده شوند، دليل است مال بسيار از حرام جمع كند.

ابراهيم كرماني گويد:
مخالطت كردن با خوك دنيا را نيكو است و دين را بد است و ديدن بچه خوك درخواب غم است و خوردن شير وي در خواب مصيبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بيند كه گوشت خوك مي خورد، دليل كه مال حرام خورد. اگر بيند كه خوكان را از جائي به جائي مي برد، دليل است احوال دنياي او نيكو شود، ليكن دينش بد گردد. اگر بيند در ميان خوكان مي گرديد، دليل كه خرم گردد، به جهت مالي كه او را از ظلم حاصل شود. اگر بيند كه در ميان خوكان نشسته بود، دليل است بر دشمن غالب شود و بزرگي يابد. اگر بيند كه خوك از پس پشت وي درآمد و از پيش او بيرون شد، دليل كه مرادي پليد و زشت او را حاصل شود. اگر بيند كه پوست خوك كسي به وي داد، دليل كه مال حرام يابد. اگر بيند كه شبان خوك بود، دليل است بر گروهي بدفعل بد ديانت مهتر و فرمانروا شود.

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن خوک به ظالمي حاجتي افتد وبه وي زياني رسد

مطیعی تهرانی می‌گوید: ما که خوک‌ها را بیشتر به رنگ صورتی دیدیم و می‌شناسیم، در اسلام گوشت خوک برای خوردن حرام دانسته شده‌است. در مواردی در کتب غیرعلمی در مورد کثیف بودن خوک مسائل مختلفی مانند خوابیدن در گل و یا مدفوع‌خواری مطرح می‌شود. از این رو تعبیر خواب خوک نیز زیاد خوب نیست.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر ارتباط و آمیختن و دوستی با خوک از نظر دنیوی خوب بوده، ولی از نظر اخروی و دینی خوب نمی‌باشد.
 • اگر ببینی چوپان خوک‌ها هستی بر گروهی بدکردار و بی‌دیانت، بزرگی و ریاست و سروری می‌کنی.
 • اگر ببینی خوک‌ها را از جایی به جایی دیگر می‌بری، اوضاع و احوال دنیوی تو بهتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار ضعف و اشکال خواهد شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها گشت و گذار می‌کنی، به خاطر مال و اموالی که با ظلم و زور به دست می‌آوری، شاد و خرم خواهی شد.
 • اگر ببینی در بین خوک‌ها نشسته‌ای، بر دشمن غلبه می‌کنی و بزرگی و عظمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خوکی از پشت سر تو آمد و از جلوی تو بیرون رفت، به خواسته زشت و پلیدخود می‌رسی.
  تعبیر دیدن بچه خوک، غم و اندوه می‌باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خوک‌ها را در یک‌جا جمع کرده‌ای و نمی‌گذاری پراکنده شوند، مقدار فراوانی مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

تعبیر خواب شیر و گوشت و پوست خوک

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شیر خوک می‌خوری، نادان و بی‌عقل می‌شوی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت خوک خورده‌ای، مال و اموال حرام مصرف خواهی کرد.
 • به اندازه‌ای که خورده‌ای از جهت مال و اموال و دارائی دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی کسی به تو پوست خوک داده است، مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

 

تعبیر خواب خوک از دیدگاه معبرین غربی

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ ديدن خوك چاق در خواب ، علامت آن است كه به سرعت در زندگي و شغل شما دگرگونيهايي ايجاد مي شود.
2ـ ديدن خوك لاغر ، نشانة آن است كه با فرزندان خود اختلاف پيدا مي كنيد .
3ـ ديدن ماده خوك و خوكهاي تازه زا در خواب ، علامت آن است كه در كارهاي خود پيشرفت خواهيد كرد .
4ـ شنيدن صداي خوك در خواب ، نشانة آن است كه در اثر مرگ كسي احساس نوميدي خواهيد كرد .
5- اگر خواب ببينيد به خوكها غذا مي دهيد . نشانة آن است كه بر تعلقات شخصي شما افزوده خواهد شد .
6- اگر خواب ببينيد خوك خريد و فروش مي كنيد ، نشانة آن است كه با انجام كارهايي دشوار ، ثروت قابل ملاحظه اي گرد مي آوريد .
7ـ ديدن خوكي چاق و سالم در خواب ، علامت آن است كه توفيقي مطلوب در زندگي خواهيد داشت .

8ـ اگر خواب ببينيد خوكي در گل و لاي حركت مي كند ، علامت آن است كه معاشريني مردم آزار خواهيد داشت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه دوستي حسود ولي ثروتمند خواهد يافت

کارل گوستاو یونگ می‌گوید:
 • دیدن خوک در خوابتان نمادی از آلودگی، حرص، لجاجت یا خودخواهی است. تعبیر دیگر این است که خوک ممکن است بیانگر شکم پرستی، ناز و نعمت و افراط باشد. شاید به کسی اشاره دارد که کثیف است یا کسی که مرد سالار است
 • اگر شما خوک‌ها را دوست دارید و فکر می‌کنید که خوک‌ها با نمک هستند، پس خوابتان در مورد یک خوک چاق بیانگر تصوراتی غلط در مورد چیز‌هایی خاص است. چیزی که شما باور دارید و چیزی که در واقعیت است ممکن است دو چیز متفاوت باشد. خوک ممکن است مشابه رابطه یا مردی در زندگی تان باشد. شما فکر می‌کنید که خوک یک چیز خاص خواهد بود، اما در واقع واقعیت، اصلا چیزی که تصور کرده اید نیست.
  خواب دیدن خوکی که زنده زنده پخته می شود بیانگر این است که شما دستخوش یک تحول جدی هستید. شما آماده اید که خودتان را از شر منفی های حول و حوش زندگی‌تان خلاص کنید.

 

شما ممکن است به واسطه یکی از موارد زیر :

 

 

وارد این پست و تعبیر راجع به خوک شده باشید.

جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی