خانه / مجله خبری / تعبیر خواب سوزن ابن سیرین | گم شدن پیدا شدن و فرورفتن سوزن در خواب

تعبیر خواب سوزن ابن سیرین | گم شدن پیدا شدن و فرورفتن سوزن در خواب

تعبیر خواب سوزن ابن سیرین | گم شدن پیدا شدن و فرورفتن سوزن در خواب

تعبیر خواب سوزن ابن سیرین

تعبیر خواب سوزن و دوختن با آن چیست؟

ابن سیرین گوید:
  • اگر بیند سوزن در دست داشت و چیزی می‌دوخت، دلیل که شغل‌های پراکنده وی با هم آید و حاجتش روا شود.
  • اگر بیند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دلیل است که آن کس هر شغل که پیش گیرد تمام نکند.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که جامه می‌دوخت، احوال او نیکو شود و به مراد رسد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که سوزنی بدو بخشیدند، آن کس مشفق احوال او بود. اگر دید سوزن بسیار داشت، دلیل بود بر خیر و صلاح او.
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: چون سوزن جهت اتصال دو چیز جدا از هم که قبلاً به هم متصل بوده‌اند استفاده می‌گردد می‌توان گفت کارهایش سامان خواهد یافت
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که سوزن یا سوزن‌هایی دارید در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید. اگر در خواب ببینید که با سوزن می‌دوزید به خصوص اگر مشاهده کنید که دو قطعه را به هم وصل می‌کنید امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید. به خصوص اگر با سوزن پارچه‌های ناهمرنگ را به هم بدوزید. خیاط و خیاطی با در دست داشتن سوزن تعبیری متفاوت دارد. تعبیر ذکر شده در بالا وقتی صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • داشتن یک سوزن: محاکمه و محکومیت
  • سوزنی را نخ کردن: از یک موقعیت مشکل بیرون آمدن
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می‌کنید، نشانه آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد.
  • نخ کردن سوزن در خواب، علامت آن است که گرفتاری دیگران، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد.
  • اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می‌شکند، نشانه آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد.
هانس كورت می‌گوید: دیدن سوزن شكسته در خواب، بیانگر بدشانسى است. اگر خواب ببینید كه سوزنى را نخ می‌كنید، به این معنا است كه دچار مشكل می‌شوید.

تعبیر خواب گم شدن و پیدا شدن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزن گم شد، احوال او بد شود و امیدی که دارد برنیاید و احوالش پراکنده شود
مطیعی تهرانی: چنانچه در خواب ببینید سوزنی را گم کرده‌اید و به دنبالش می‌گردید زیان می‌کنید و امکاناتی را از دست می‌دهید. گم کردن سوزن و جستجو برای یافتن آن در خواب خوب نیست.
آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می‌گردید، علامت آن است که به نگرانی‌های بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد.
  • پیدا کردن سوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی باوفا است.
هانس كورت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه سوزنى پیدا كرده‏‌اید، به این معنا است كه با افراد جدیدى آشنا می‌شوید.

لوک اویتنهاو: پیداکردن سوزن: رازهای خانوادگی را برملا نکنید

تعبیر خواب فرو رفتن سوزن

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوزه به جایی فرو برد، سرانجام کارش به خیر و خوبی و خرمی بود و کام دل یابد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببینید سوزن را به جایی فرو می‌کنید بدون اینکه قصد دوختن داشته باشید کنجکاوی و فضولی است. اگر در خواب ببینید سوزن را به جانداری فرو می‌کنید خواب شما می‌گوید از طرف شما به دیگران آسیب می‌رسد و شما باعث رنج و اندوه می‌شوید. اگر در خواب ببینید که سوزن را به مأکول فرو می‌برید مثل هندوانه، خربزه، هویج یا همه چیزهای خوردنی دیگر خواب شما از خرابکاری و زیان رسانی خبر می‌دهد و نشان این است که شما به دیگران زیان مالی وارد می‌کنید.
لوک اویتنهاو می‌گوید: سوزن در دست فرو رفتن: شخصی جوان به دیدنتان خواهد آمد.

تعبیر خواب دادن و بخشیدن سوزن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر دیدید سوزن به کسی دادید امکان و سهولت برای دیگران فراهم می‌آورید و اگر دیدید سوزن از کسی گرفتید کمک می‌طلبید و به شما یاری می‌شود.
لوک اویتنهاو می‌گوید: هدیه گرفتن سوزن: از بین رفتن یک دوستی

تعبیر خواب سوزن بدون سوراخ

مطیعی تهرانی: در دست داشتن یا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلی بزرگ و غیر قابل حل است. سوزن بدون سوراخ مشکلی است که در اثر فتنه و نیرنگ و تزویر دیگری پدید آمده و وبال آن دامن بیننده خواب را گرفته باشد.
شما ممکن است به واسطه یکی از این تعابیر :
وارد این پست شده باشید.
منبع : ستاره
جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی