خانه / مجله خبری / تعبیر خواب طلاق گرفتن و جدایی از نظر امام صادق

تعبیر خواب طلاق گرفتن و جدایی از نظر امام صادق

تعبیر خواب طلاق گرفتن و جدایی از نظر امام صادق

تعبیر خواب طلاق از نظر امام صادق

اگر کسی در خواب دید همسر خود را طلاق داده، تمایل به زنی دیگر دارد که با او ازدواج کند. اگر آن زن دارای شوهر است، به فعل حرام می پردازد و اگر زن مجرد است، تمایل به نگهداری هر دو زن دارد ولی زن اول طلاق را ترجیح می دهد. چنین مردی ذاتا بوالهوس و هرزه است.

تعبیر خواب طلاق امام صادق (ع) می فرماید: اگر ببیند زن را طلاق داد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگری و غنیمت است.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر ببیند کسی زنش را طلاق داد و او یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگی باشد. اگر او را زنی دیگر یا کنیزکی بود، دلیل که در بزرگی او نقصان شود.

تعبیر خواب طلاق منوچهر مطیعی :

نود درصد کساني که همسر خويش را طلاق مي دهند يا ازدواج هايي که به متارکه و جدايي مي انجامد همراه با ندامت و ملامت و پشيماني و سرزنش است و به همين علت است که غالبا رجوع اتفاق مي افتد و زوجين با ابراز پشيماني به سوي يکديگر باز مي گردند به خصوص اگر صاحب فرزند يا فرزنداني باشند. زمينه تعبير فوق و اطلاق ندامت به امر طلاق در خواب نيز همين است. چنانچه در خواب ببينيد که همسري داريد و او را طلاق داده ايد کاري مي کنيد که از انجام آن خشنود نمي شويد. شما را ملامت مي کنند ولي اگر در خواب ببينيد که همسر خود را مي خواهيد طلاق بدهيد غصه و اندوهي داريد که تلاش مي کنيد از رنج آن برهيد. اگر ببينيد که ديگري همسر خود را طلاق داده تعبير عينا همين است که گفتيم. باز هم شما غم و اندوهي داريد که مي کوشيد از عذابش آسوده گرديد و مشاهده متارکه ديگران واکنش نوعي حسرت خوردن است که ديگري از انقياد رهيد و راحت شد و من هنوز در بستر غم و رنج هستم

تعبیر خواب طلاق آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید از دیگران جدا می‌شوید، علامت آن است که وضعیت جسمی نامساعد خواهید داشت.

اگر خواب ببینید کسی از خانواده خود جدا می‌شود، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت.

اگر خواب ببینید از معشوق خود جدا و آن را ترک کردید، نشانه آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند.

اگر خواب ببینید دوست مورد علاقه ای، از شما جدا و شما را ترک می‌گوید، نشانه آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید.

اگر خواب ببینید همسر خود را طلاق داده‌اید، علامت آن است که شریک زندگی خود را دوست نمی‌دارید، باید در محیط خانواده تفاهم بوجود بیاید.

اگر زنان خواب ببینند از شوهرشان جدا می‌شوند، دلالت بر آن دارد که در اثر بی وفایی عشاق منزوی خواهند شد.

شما ممکن است به واسطه یکی از تعابیر زیر :

 

 

وارد این پست شده باشید.

بلوغ جنسی در دختران و پسران

بلوغ جنسی در دختران و پسران / تشخیص و نحوه برخورد والدین با آن