خانه / مجله خبری / تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف و امام صادق (ع) و سایر معبرین
تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف

تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف و امام صادق (ع) و سایر معبرین

از نظر

تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف و امام صادق (ع) و سایر معبرین

همانطور که می دانید حضرت یوسف یکی از بهترین و معتبرترین منابع تعبیر خواب در زمان خود تا کنون بوده اند و همیشه تعابیرشان از خواب دیگران به حقیقت پیوسته است. به همین دلیل در این مطلب قصد داریم تعبیر ایشان را از لباس عروس و عروسی در خواب بررسی کنیم. همچنین امام صادق و ابن سیرین نیز از معبرین معتبر و مشهور در تعبیر خواب بوده اند که نوین اطلس در این مطلب پوشیدن لباس عروس از دیدگاه این دو بزرگوار را نیز تحلیل می کند. تور سر عروس یا مردی که در خواب لباس عروس بپوشد نیز تعابیر مختلفی دارد که در این مطلب در مورد آن ها توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

تعبیر خواب عروسی از نظر حضرت یوسف

دیدن خواب عروسی از نظر حضرت یوسف به این معنا است: ۱ـ دیدن لباس عروسی در خواب، علامت آن است که با دوستانی صمیمی آشنا خواهید شد و در کارهایی شادی بخش شرکت خواهید کرد.

۲ـ دیدن لباس عروسی کثیف و چروک در خواب، علامت آن است که رابطه ی شما با فردی شایسته قطع خواهد شد.

تعبیر خواب عروس

ابن سیرین گوید: اگر درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.
جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروس شدن دختر

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است، نشانه آن است که بزودی ارثی به او می‌رسد.

اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است، دلالت بر آن دارد که آرزوهای او برآورده خواهد شد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و غمگین و ناراحت است، علامت آن است که انتظارات او برآورده نخواهد شد.

تعبیر خواب بوسیدن عروس

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر در خواب عروسی را ببوسید، علامت آن است که با دوستان خود آشتی می‌کنید.

اگر در خواب عروس، دیگران را ببوسد، علامت آن است که دوستانی فراوان خواهید یافت.

اگر در خواب عروسی شما را ببوسد، علامت آن است که نامزد شما ثروت کلانی به ارث خواهد برد.

اگر در خواب عروسی نگران و ناراحت را ببوسید، نشانه آن است که از موفقیت خود و دوستانتان خوشنود می‌شوید.

تعبیر خواب عروسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله خواهند گرفت.

تعبیر خواب ازدواج کردن

آنلی بیتون:

اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.

اگر دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود دست می‌یابد.

اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.

اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.

اگر دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود.

درکتاب سرزمين روياها آمده است

خواب ازدواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومت در خانواده
يك شوهر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد

شما ممکن است به واسطه یکی از تعابیر زیر :

 

وارد این پست شده باشید.

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم