خانه / مجله خبری / تعبیر خواب عقرب سفید / دیدن نیش کشتن و خوردن عقرب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب عقرب سفید

تعبیر خواب عقرب سفید / دیدن نیش کشتن و خوردن عقرب چه تعبیری دارد ؟

خواب عقرب سفید

عقرب سفید / دیدن نیش کشتن و خوردن عقرب چه تعبیری دارد ؟

Dream interpretation White scorpion

تعبیر خواب عقرب تعبیر خواب کشتن عقرب زرد تعبیر خواب نیش عقرب سفید اگر در خواب خود عقرب قرمز بزرگ را مشاهده کرده اید و به دنبال تعابیر و معانی آن هستید پس این مطلب را مطالعه نمایید.

تعبیر خواب عقرب بیانگر روبرو شدن با موقعیتی خطرناک و مضر است. تعبیرگران اسلامی دیدن عقرب در خواب دلیلی بر وجود دشمن و یا حسود در اطراف بیننده خواب می‌دانند.

در تعبیر خواب بیشتر از آنکه رنگ عقرب مهم باشد و مورد توجه قرار گرفته باشد حالتی و عملی که عقرب در خواب شما انجام می داده از اهمیت برخوردار است .در اینجا ما قصد داریم به تعبیر خواب عقرب به روایت معبرین و حتی امام صادق بپردازیم.

تعبیر خواب عقرب سفید از دیدگاه معبرین اسلامی

محمدبن سیرین گوید: دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
  • دشمن
  • حسود
  • سخن چین
یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن عقرب دشمن مکاره بود.
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن عقرب در خواب، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود ساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد.

تعبیر خواب عقرب سفید از دیدگاه یونگ

موقعیت دردناک یا بی فایده معمولا در رویا به صورت دیدن و یا نیش زده شده توسط عقرب دیده می‌شود. این رویا بیانگر احساسی مخرب، حرف‌های سوزناک، کلمات تلخ و یا افکار منفی است که توسط شما گفته می‌شود یا هدفش شمایید. شما ممکن است در مسیر تخریب و شکست خود باشید (خودتان به خودتان ضربه زنید).

عقرب نمادی از مرگ و تولد دوباره است. شما نیاز دارید از شر خود قدیمی تان خلاص شوید و فضایی برای چیزی جدید درست کنید.
دیدن عقرب شناور در آب بیانگر این است که نیاز دارید درد را رها کنید و یاد بگیرید که موقعیت را بپذیرید. شما ممکن است در فرآیند سه مرحله‌ای انکار، قبول و نهایتا حرکت کردن باشید.

تعبیر خواب نیش زدن عقرب

ابن سیرین: اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید عقربی داشت و مردم را می‌گزید، دلیل که بد مردم را بگوید.
برایت می‌گوید: اگر در خواب عقربى شما را نیش بزند، به این معنا است كه به دردسر می‌افتید.

تعبیر خواب کشتن عقرب

محمد بن سیرین: اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

تعبیر خواب خوردن عقرب

ابراهیم کرمانی: اگر دید عقربی به خرمی خورد، دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر خواب خارج شدن عقرب از اعضای بدن

ابن سیرین می‌گوید:
  1. اگر در خواب ببینی از پیشانی تو عقرب بیرون می‌آید، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.
  2. اگر ببینی از آلت مردانه تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
جابر مغربی می‌گوید:
  1. اگر ببینی از فرج تو عقرب بیرون آمده است، یعنی صاحب فرزندی می‌شوی که دشمن تو خواهد بود.
  2. اگر ببینی عقرب وارد مقعد تو شده است، یعنی دچار آسیب و ضرر و زیان خواهی شد.
شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم