خانه / مجله خبری / تعبیر خواب نان پختن در تنور / تعبیر تنور از زبان امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب نان پختن در تنور / تعبیر تنور از زبان امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب نان پختن در تنور / تعبیر تنور از زبان امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب نان پختن در تنور

شما در این پست از وبسایت خبری خبر 25 با تعبیر خواب تنور ، پختن نان در تنور ، تنور خراب و ویران به روایت معبرین اسلامی و امام صادق با ما همراه باشید.

محمد بن سیرین: اگر بیند در تنور نان می‌پخت، دلیل که بر قدر آن نان‌ها روزی حلال بیابد و کار بر وی نیکو شود

مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر تنور آتش داشته باشد و دران نان پخته شود تعبیر خیلی بهتر است و به اندازه نان هائی که از تنور بیرون می‌آید نعمات شما متنوع و متعدد و زیاد می‌شود. هر قدر آتش بیشتر و نان زیاد تر باشد پول و مال بیشتر است و خواب شما نوید می‌دهد که ثروتمند و مال دار خواهید شد.
اگر دختری دم بخت در خواب ببیند که در تنور نان می‌پزد و او نان می‌گیرد مردی مال دار خواهان او خواهد شد و شوهر خوبی خواهد یافت.
اگر جوانی این خواب را ببیند به شغلی پر در آمد دست می‌یابد و مشغول می‌شود.
چنانچه وامداری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا به ساختن تنور مشغول است از زیر بار قرض بیرون خواهد آمد.
چنانچه زنی ببیند که در خانه‌اش دو تنور است گرفتار هوو می‌شود یا اگر ببیند شوهرش نان می‌پزد تعبیر همین است.
اگر ببیند که از تنور آتش بر می‌دارد صاحب فرزند می‌شود که قدمش مبارک است و برای مرد زن است و کانون خانواده

تعبیر خواب تنور به روایت معبران اسلامی

محمدبن سیرین گوید: تنور در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است. اگر بیند تنور در دست داشت، دلیل کند بر دوستی و نظام کار کدخدائی خانه.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن تنور در خواب بر دو وجه باشد.

خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن تنور در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تأمین می‌گردد. چنانچه در خواب دیدید که درون خانه خودتان تنوری زده شده حتی اگر تنور روشن نباشد و نان پخته نشود نشان آن است که نعمت و برکت می‌یابید و معاش شما وسیع و زیاد می‌شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می‌یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می‌گردند.

اگر فرد بیمار خواب تنور ببیند تعبیرش چگونه است؟

از مطیعی تهرانی نقل شده است:
چنانچه بیماری در خواب ببیند که تنور در خانه دارد یا پای تنور نشسته خودش نان می‌پزد و یا دیگری می‌پزد و او کمک می‌کند و نان می‌گیرد طبیبی مسیحادم او را معالجه خواهد کرد و آن بیمار به زودی شفا خواهد یافت.

تعبیر خواب تنور ویران و خراب

مطیعی تهرانی: دیدن تنور به هر صورت در خواب نیکو است مگر این که ویران باشد و چنان به نظر رسد که روزی تنور آبادی بود لیکن حالا کاسه‌اش شکسته و موش و سوسک در آن لانه کرده و خس و خاشاک جمع شده است. این نشانه کسادی و خرابی کار صاحب خانه است و برخی از معبران نوشته‌اند که صاحب خانه همسرش را از دست می‌دهد چون این معبران تنور را در خانه زن دانسته‌اند.

ابن سیرین: اگر بیند که تنور بیفتاد و خراب شد، دلیل کند بر رنج و آفت و بیماری کدخدایی وی.

 

شما ممکن است به واسطه یکی از تعابیر زیر :

تعبیر خواب پختن
تعبیر خواب نان کنجدی
تعبیر خواب نان سوخته
تعبیر خواب مغازه نانوایی
تعبیر خواب پختن نان روی ساج
تعبیر خواب نان و پنیر و سبزی
تعبیر خواب تنور از امام صادق
تعبیر خواب افتادن در تنور

وارد این پست شده باشید.

جفت گیری زرافه

جفت گیری زرافه آفریقایی