تعبیر خواب گاو به روایت امام صادق

تعبیر خواب گاو به روایت امام صادق تعبیر خواب گاو به روایت معبران مشهور و پیامبران و ائمه Dream interpretation According to Imam…

تعبیر خواب گاو به روایت امام صادق

تعبیر خواب گاو به روایت معبران مشهور و پیامبران و ائمه

Dream interpretation According to Imam Sadiq

تعبیر خواب گاو و گوساله

تعبیر خواب گاو به روایت امام صادق

مال و اموال
فرمانروایی
ریاست
بزرگی
سال نیکو و خوب
سود و منفعت

تعبیر خواب گاو به روایت حضرت دانیال گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قِبَل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوی نر درخانه او آمد، دلیل که حق تعالی درِ خیر بر وی بگشاید. اگردید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

تعبیر خواب گاو به روایت ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل داراست مغزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهی بیفتد. جابرمغربی گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، دلیل که بزرگی رادر آنجا بکشند و مال او را ببرند. اگر بیند گاوان زمین می شکافتند، دلیل که مال بسیار یابد. اگر دید با گاوان نر جنگ کرد، دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

تعبیر خواب گاو به روایت محمدبن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل برمیراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن راخورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود، اگر ذلیلی بیند عزیز شود. اگر گاو را آبستن بیند، دلیل امیدواری است. اگر بیند گاوی فربه بخرید، دلیل که زنی توانگر بخواهد. اگر بیندماده گاوی بخرید وبااو سخن گفت، دلیل که عیش زندگانی بر وی فراخ شود. اگر دید با مداه گاو جنگ نمود و او را بگزید، دلیل که با زنش خیانت کند. اگر بیندماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماده گاو درخواب بر شش وجه است.اول: فرمانروائی. دوم: مال. سوم: بزرگی. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.

تعبیر خواب گاو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی : اگر فردی در خواب ببیند روی گاو نری نشسته است و آن حیوان فرمان بر و مطیع او است در انجام کاری سخت موفق می شود و تسلط پیدا می کند. اگر فردی در خواب ببیند سوار گاو نر است ارتقاء مقام پیدا می کند و اگر از گاو نر پایین بیاید نعمت و موفقیتی را که بدست آورده است از دست می دهد بخصوص اگر خواب ببینده بعد از پیاده شدن از گاو به راه خود ادامه دهد و یا کسی گاو را از او بگیرد معزول می شود.

اگر فردی در خواب ببیند که کسی از او گاوی را می گیرد و چیز دیگری به وی می دهد نشانه این است که زیان می کند. اگر فردی در خواب ببیند که گاوش را می فروشد و در عوض فروش گاو پول دریافت می کند نشانه این است نعمت و روزی را از دست می دهد و به گرفتاری مبتلا می شود. اگر فردی در خواب ببیند که گاو چاق با پستان های بزرگ خریده است خوابش نیکو است و از رنج و غم نجات پیدا می کند و به خیر و برکت و نعمت می رسد.

تعبیر خواب گاو چاق نشانه نعمت فراوان است و تعبیر خواب گاو لاغر در خواب نشانه تنگی روزی است.

منبع khabar25

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب