خانه / مجله خبری / تعبیر خواب گل سرخ / دیدن گل سرخ در خواب چه معنایی دارد ؟
تعبیر خواب گل سرخ

تعبیر خواب گل سرخ / دیدن گل سرخ در خواب چه معنایی دارد ؟

خواب گل سرخ

گل سرخ / دیدن گل سرخ در خواب چه معنایی دارد ؟

: دیدن گل سرخ در خواب بیانگر خوشبختی است.

مطیعی تهرانی در مورد دیدن گل در خواب به طور کلی بیان می‌کند که “دیدن گل به طور عام در خواب خوب است بخصوص این که فقط گل ببینیم و نوع آن را تشخیص ندهیم و شناسایی نکنیم” لازم به ذکر است که در مورد تعابیر گل بایستی به نکته زیر توجه کنیم.

معبران نوشته‌اند گلی که بر شاخه نباشد چون دوام و بقا ندارد و زود پژمرده و پرپر می‌شود شادی زودگذر و غم و اندوه است.
پس دیدن گل به شاخه و یا چیده شده از آن نیز در تفسیر خواب آن تأثیر گذار است.

تعبیر خواب گل سرخ به روایت معبرین اسلامی و غربی

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید: از بهترین گل‌ها در خواب گل محمدی و گل رز هستند. (این دو نوع گل همواره با رنگ قرمز در ذهن ما تداعی می‌شوند.)

آنلی بيتون مى‌گويد:

ديدن گل سرخ بيانگر سعادت و خوشبختى است.
ديدن گل سرخ پژمرده در خواب، بيانگر مصيبت و بدبختى است.

معبرین غربی گویند:

دیدن گل قرمز در خواب نشان دهنده این است که شما چگونه به موضوعات بد یا اتفاقات خطرناک توجه می‌کنید.
شاید این رؤیا بازتابی از لذت بردن از رخ دادن وقایع ناگوار برای انسان‌های بد باشد.
مشاهده نابودی دشمنان، ذلت و بدبختی افراد پست همگی از نشانه‌های دیدن گل سرخ در خواب است.

شکار اسب آبی توسط تمساح

شکار اسب آبی و جدال با شیرها بر سر طعمه توسط کروکودیل ها + فیلم