خانه / مجله خبری / فیلم جفت گیری اسب باخر
جفت گیری اسب باخر

فیلم جفت گیری اسب باخر

اسب باخر

فیلم جفت گیری اسب باخر

کلیپ جفت گیری اسب با خر Mating the horse with the donkey

مستند در مزرعه اسب باخر در حالت جفتگیری.
عموما یکی از انواع جفتگیری حیوانات اهلی در روستا جفت گیریه اسب با خر می باشد که نتیجه آن قاطر می شود.
در این فیلم مستند جفت گیری دو حیوان غیر هم نوع (خر و اسب) نشان داده شده است.
الاغ در هنگام جفتگیری بسیار خسته می شود.

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید

آزار جنسی زنان و دختران داخل پراید در تهران