خانه / مجله خبری / جفت گیری گوریل ها در جنگل

جفت گیری گوریل ها در جنگل

جفت گیری گوریل ها در جنگل

کلیپ جفت گیرس پرهیاهدی گوریل نر بی حیا با گوریل ماده که برای ادامه بقا مشغول جفتگیری با گوریل ماده و در مقابل فرزندش می باشد

جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی

فیلم جفت گیری شتر های جوان و آماده حاملگی