خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب

بایگانی برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب دست امام صادق

تعبیر خواب دست امام صادق ابن سیرین و سایر معبرین

تعبیر خواب دست امام صادق ابن سیرین و سایر معبرین تعبیر خواب دست امام صادق (ع) امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای کف دست عبارتند از: بخشندگی و سخاوتمندی , مال و اموال , ریاست , فرزند , شجاعت و دلیری …

تعبیر خواب عقرب

تعبیر خواب عقرب ،نیش زدن عقرب، کشتن عقرب و خوردن عقرب از دیدگاه معبران

تعبیر خواب عقرب ،نیش زدن عقرب، کشتن عقرب و خوردن عقرب از دیدگاه معبران تعبیر خواب عقرب ،نیش زدن عقرب تعبیر خواب عقرب از دیدگاه معبرین اسلامی محمدبن سیرین گوید: دیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. حضرت امام …

تعبیر خواب رابطه جنسی و نزدیکی

تعبیر خواب رابطه جنسی نزدیکی و مقاربت

تعبیر خواب رابطه جنسی نزدیکی و مقاربت تعبیر خواب رابطه جنسی تعبیر خواب آمیزش و نزدیکی منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نزدیکی در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری …

تعبیر خواب ماهی امام صادق

تعبیر خواب ماهی امام صادق حضرت یوسف و سایر معبرین

تعبیر خواب ماهی امام صادق حضرت یوسف و سایر معبرین تعبیر خواب ماهی امام صادق تعبیرخواب ماهی از زبان امام صادق عبارت‌اند از: وزیر لشکر دختر غنیمت غم و اندوه کنیزک هندو حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی …

تعبیر خواب شیر و ببر

تعبیر خواب شیر و ببر چه معنایی دارد ؟

تعبیر خواب شیر و ببر چه معنایی دارد ؟ تعبیر خواب شیر و ببر تعبیر خواب ببر محمد بن سیرین گوید: ببر جانوری درنده و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و …

تعبیر خواب باران امام صادق

تعبیر خواب باران امام صادق | بارش باران از دید سایر معبرین اسلامی و غربی

تعبیر خواب باران امام صادق | بارش باران از دید سایر معبرین اسلامی و غربی تعبیر خواب باران امام صادق حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است. رحمت برکت فریاد خواستن و دادخواهی رنج و …

تعبیر خواب مردن اطرافیان

تعبیر خواب مردن اطرافیان | خواب مردن کسی را دیدن نشانه‌ی چیست؟

تعبیر خواب مردن اطرافیان | خواب مردن کسی را دیدن نشانه‌ی چیست؟ تعبیر خواب مردن اطرافیان خواب مردن کسی را دیدن می‌تواند معنا‌های متفاوتی داشته باشد، با این حال بسیاری از مردم معتقد هستند که دیدن خواب مردن کسی نشانه‌ی …