خانه / بایگانی برچسب: تعبیر خواب

بایگانی برچسب: تعبیر خواب

تعبیر خواب آتش

تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق

تعبیر خواب آتش تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که مال یتیمان خورد اگر بیند که از دهان وی آتش بیرون می‌آید، دلیل کند که سخن دروغ …

تعبیر خواب پیاز ابن سیرین

تعبیر خواب پیاز ابن سیرین و امام صادق و دیگر معبران

تعبیر خواب پیاز ابن سیرین تعبیر خواب پیاز ابن سیرین و امام صادق و دیگر معبران دیدن خواب پیاز داشتن، پیاز سفید بزرگ، پیاز ابن سیرین، پیاز گندیده، پیاز کاشتن، برداشت پیاز، پوست کندن پیاز سفید از نمونه خواب های …