خانه / بایگانی برچسب: تعبیر

بایگانی برچسب: تعبیر

تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر

تعبیر خواب شپش

تعبیر خواب شپش تعبير خواب شپش محمد بن سيرين ديدن شپش در خواب، دليل بر عيال مرد باشد، كه نعمت او خورند. اگر بيند بر تن او شپش بسيار بود، دليل مال و حشمت بود. تعبير خواب شپش جابرمغربی اگر …

تعبیر خواب تریاک

تعبیر خواب تریاک | کشیدن تریاک در خواب چه معنایی دارد ؟

تعبیر خواب تریاک تعبیر خواب تریاک | کشیدن تریاک در خواب چه معنایی دارد ؟ تعبیر کشیدن تریاک در خواب : با تعبیر خواب تریاک کشیدن،تعبیر خواب تریاک خریدن،تعبیر خواب تریاک دادن به مرده،تعبیر خواب تریاک ابن سیرین،تعبیر خواب تریاک …

تعبیر خواب خروس

تعبیر خواب خروس | معنی دیدن خروس تو خواب

تعبیر خواب خروس تعبیر خواب خروس | معنی دیدن خروس تو خواب تعبیر دیدن خروس در خواب : تعبیر خواب خروس در تعابیر اسلامی زیادی نعمت است. لوک اویتنهاو دیدن خروس در خواب را نمادی از این است که به …

تعبیر خواب خواستگار/خواستگاری و خواستگاری رفتن در خواب چه معنی می دهد؟

تعبیر خواب خواستگار/خواستگاری و خواستگاری رفتن در خواب چه معنی می دهد؟

تعبیر خواب خواستگار تعبیر خواب خواستگار/خواستگاری و خواستگاری رفتن در خواب چه معنی می دهد؟ خواب خواستگاری از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید …

تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب بالا آوردن تعبیر خواب بالا آوردن /تعبیر استفراغ در خواب به روایت امام صادق و ابن سیرین تعبیر استفراغ در خواب : بالا آوردن کردن در خواب بیانگر دور انداختن بخش چندش آور زندگی است. امام صادق (ع) …