تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر

تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر / دیدن شپش در خواب به روایت معبرین Dream…

تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر

تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر / دیدن شپش در خواب به روایت معبرین

Dream interpretation Lice Prophet Joseph

تعبیر دیدن شپش در خواب : تعابیر گوناگونی دارد هر چند تعبیر خاصی از دیدن شپش در خواب از زبان حضرت یوسف را پیدا نکردیم اما در کل دیدن حشرات در خواب می تواند نشانه احساس مهم نبودن، غرایز سرد و بی احساس باشند.با این وجود تعبیر دیدن شپش در خواب از زبان سایر معبرین خالی از لطف نیست.

[ads1] 

تعبیر خواب شپش به روایت محمد بن سیرین :

دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال و زن انسان می‌باشند که نان‌خور او می‌باشد و خرج و مخارجش را بر عهده دارد. اگر در خواب ببینی شپش‌های فراوانی روی بدن وجود دارد، تعبیرش مال و حشمت می‌باشد.

تعبیر خواب شپش به روایت منوچهر مطیعی :

شپش در خواب انسانی است ضعیف، شپش عیال مرد است که نعمت او را می خورند. شپش در خواب انگل و مزاحم است. انگلی از همان نوع که گفته شد. یعنی به بیننده خواب نزدیک است و مزاحمی است که حتی در حریم او و محیط خانه و خانواده اش مالش را تباه می کند و جانش را می آزارد. یکی از معبران نوشته ـ شپش اگر یکی باشد همسر است و اگر بسیار باشد مال و منال است و دارائی ـ اگر شپش را در خواب بکشید بر دشمن چیره می شوید و اگر شپش های بسیار بیننده خواب را بگزند بر سر زبان ها می افتد و مردم از او حرف می زنند. به هر حال شپش در خواب های ما انگل و مزاحم است. تعداد شپش در خواب نشان تعداد مزاحمین نیست بل که گویای شدت مزاحمت است.

تعبیر خواب شپش به روایت جابر مغربی :

اگر بیند شپش بكشت، دلیل كه دشمن قهر كند. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل كه به زبان خلق افتد.

تتعبیر دیدن شپش در خواب به روایت آنلی بیتون :

۱ـ دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

۲ـ دیدن شپش روی ساقة گیاهان در خواب ، نشانة قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

۳ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است كه با نزدیكان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید كرد .

۴ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانة آن است كه به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید .

تعبیر دیدن شپش در خواب روایت برایت :

دیدن شپش در خواب، بیانگر آن است كه از موضوعى خشمگین و عصبانى می‌شوید.تعبیر خواب شپش از زبان یوسف پیامبر

منبع khabar25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب