فقط افراد بالای هجده سال وارد شوند +18

تعبیر خواب مدفوع انسان

تعبیر خواب مدفوع انسان تعبیر خواب مدفوع انسان | دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد ؟ با تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب…

تعبیر خواب مدفوع انسان

تعبیر خواب مدفوع انسان | دیدن مدفوع در خواب چه معنایی دارد ؟

با تعبیر خواب مدفوع، تعبیر خواب مدفوع کردن، تعبیر خواب مدفوع حیوان، تعبیر خواب مدفوع بچه و تعبیر خواب خوردن مدفوع تعبیر آلوده شدن در مدفوع ، تعبیر خواب مدفوع در تختخواب ،قدم زدن روی مدفوع ، تعبیر خواب یبوست همراه ما باشید.

تعبیر خواب مدفوع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :
1- تعبیر خواب مدفوع، رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده درnهای ماست تعبیر پول را به مدفوع نسبت داده اند .

2- دیدن مدفوع در خواب نماد پول، ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی است.

3- تعبیر خواب تمیز کردن مدفوع یا شستن محل آن به این معنی است که به سختی تلاش می کنید تا به هدف خود برسید و نشانه بسیار خوبی خواهد بود.

ابن سیرین می گوید :
4- تعبیر دیدن غایط ( مدفوع ) در خواب رهایی از غم و رنج است
5-اگر در خواب ببینی از «آلت مردی» تو مدفوع درآمده است، نشانه آن است که تمایل به لواط کردن ( همجنسبازی ) داری.

مجلسی رحمه الله علیه میگوید :
6-دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود .

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:
7-تعبیر دیدن مدفوع در خواب ، مال حرام است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
8-تعبیر خواب مدفوع پـول و گرایش به پوچ گرایی است
9-دیدن خواب مدفوع نوزاد روی تخت نشانه امتیاز بزرگی نصیبتان میشود
10-خواب هر نوع مدفوع دیگر نشانه آنست که هدیه پرارزشی دریافت میکنید .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
11-دیدن یا دست زدن به مدفوع در خواب بیانگر جنبه هایی از خودتان است که منفی و کثیف است و اینکه باور دارید که نامطلوب و تنفرآور هستید. ( منفی بودن زندگی تان را رها کنید. )
12- طبق نظر فروید، دیدن مدفوع در خواب مربوط به مالکیت، غرور، شرم، پول/ مسائل مالی یا عملکرد های تهاجمی است.
13- تعبیر خواب بازی کردن با مدفوع ، نگرانی تان در مورد مسائل مالی و امنیت مالی است

تعبیر خواب مدفوع : معنای دیدن مدفوع در خواب

دیدن مدفوع حیوان در خواب

14- تعبیر خواب مدفوع یا کود گاو یا اسب به معنی سود و رفاه مالی در زندگی است.
15- تعبیر خواب دیدن مدفوع خرگوش دلیل بر ثروت بسیار زیاد است.
16- تعبیر مدفوع سگ در خواب ثروت و سود بسیار زیادی است که هیچ گاه آن را از دست نخواهید داد.
17- اگر خواب ببینید که گنجشک روی سر شما مدفوع کرد تعبیرش این است که در آینده نزدیک اتفاق غیر منتظره خوبی برای شما خواهد افتاد و یا در قرعه کشی برنده می شوید.

تعبیر خواب مدفوع : معنای دیدن مدفوع در خواب

حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:
18-تعبیر خواب پهن و مدفوع حیوانات چهارپا، مال حرام می‌باشد،
19-دیدن مدفوع حیوان و جانوران درنده در خواب نشانه مالی است که با ظلم و ستم به دست آمده باشد.

ابن سیرین می گوید :
20- تعبیر دیدن پهن و مدفوع اسب و گاو، در خواب نشانه مال و نعمت می‌باشد به طوری که اگر ببینی پهن‌های فراوانی داری، مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری

در کتاب سرزمین رویاها آمده:
21- تعبیر خواب مدفوع حیوانات به شما میگوید منفعتهای بزرگ براحتی نصیب شما می شود .

تعبیر خواب مدفوع بچه

22- تعبیر خواب مدفوع بچه به این معنی است که به زودی پاداش بزرگی به شما داده خواهد شد. هر چه مدفوع سیاه تر باشد موفقیت شما نیز بیشتر خواه بود.

تعبیر خواب مدفوع کردن

23- تعبیر خواب مدفوع کردن در ملاء عام به این معنی است که به خاطر ثروت زیاد به دیگران فخر می فروشید و گاهی نشانه این است که ثروت خود را با دیگران مقایسه می کنید.

24- اگر در خواب بابت مدفوع کردنتان احساس شرمندگی و خجالت کردید تعبیرش این است که پولی که به دست آورده اید از راه های حرام است.

25- اگر سعی کردید مدفوع خود را از دید دیگران پنهان کنید تعبیرش این است که سعی می کنید تا پول و اموال خود را از دیگران مخفی کنید.

26- اگر در خواب دیدید که در توالت مدفوع می کنید و خود را شستید تعبیرش این است که احساسات منفی را از خود دور خواهید کرد. سعی کنید راه هایی را برای ابراز نظرات و ایده های خود پیدا کنید.

در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم
27- -تعبیر خواب مدفوع کردن نشانه از غم رها شدن است .

کارل یونگ پروفسور سوئیسی میگوید :
28- تعبیر خواب مدفوع کردن روی کسی بیانگر خشم و خصومت شما در مورد آن فرد است
29- تعبیر خواب مدفوع کردن کسی روی شما بیانگر احساس گناه و بی ارزش بودن است. شما ممکن است از اعتماد به نفس کم رنج میبرید
30- تعبیر خواب اینکه شما قادر به مدفوع کردن نیستید بیانگر این است که نمیتوانید احساساتتان را رها کنید. شما تمایل دارید که احساساتتان را برای خودتان نگه دارید

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
31- اگر کسی در خواب ببیند که در حال مدفوع کردن است و مردم نیز، به او نگاه میکنند، نشانه آنست که باید از اعمالی که مایه آبروریزی هستند به شدت بپرهیزد.

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
32-تعبیر خواب خوردن مدفوع ، این است که مال حرام مصرف می‌کنی و از طریق حرام ، مال به دست می‌آوری.

33- اگر در خواب دیدید که در دهانتان مدفوع گذاشته اید تعبیرش است که در آینده نزدیک کارهایی انجام می دهید که دوست ندارید.
تعبیر خواب آلوده شدن در مدفوع

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
34- اگر ببینی همه بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای، تعبیر ، آنست که مرتکب گناهی خواهی شد

جابر مغربی نیز می‌گوید:
35- اگر در خواب ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست بیرون آمده و بدنت در آن آلوده شده است ، تعبیر ، آنست که مال و اموال حرام به دست می‌آوری،
36- اگر در خواب ببینی در بین مدفوع می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع آلوده و غرق شده‌ای، تعبیر ، آنست که «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.
37- اگر در خواب ببینی پایت را روی مدفوع قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت آلوده به مدفوع شده است، نشانه آنست که اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد (دفع بلا و گرفتاری).

ابن سیرین نیز می‌گوید:
38- اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد، و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.
39- اگر کسی ببیند که در توالت یا چاه توالت افتاده است،و در مدفوع آلوده شده است تعبیرش این است که که غرق در جمع کردن مال و اموال می‌شود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
40- اگر کسی در خواب ببیند که بدن و لباسهایش را در مدفوع و نجاست آلوده کرد، تعبیرش این است که مرتکب جرم و گناهی میشود
تعبیر خواب یبوست

41- اگر در خواب دیدید که قادر به مدفوع کردن نیستید و یبوست دارید تعبیرش این است که هر چه تلاش می کنید نمی توانید پول کافی پس انداز کنید. در هر صورت سعی کنید دست از ولخرجی بر دارید و برای آینده برنامه ریزی کنید.
تعبیر خواب مدفوع در تختخواب

42- تعبیر دیدن مدفوع در تختخواب به این معنی است که در روابط عاشقانه و عاطفی خود دچار مشکل خواهید شد. این مشکلات ناشی از مشکلات مالی شماست.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید : ( از اصحاب پیامبر )
43- اگر کسی در خواب ببیند که در بسترش مدفوع میکند، نشانه آنست که زنش را طـلاق میدهد و به بیماری درازمدتی مبتلا میگردد

تعبیر خواب قدم زدن روی مدفوع

44- اگر در خواب دیدید که روی مدفوع قدم می زدید یا راه می رفتید تعبیرش این است که به موفقیت خواهید رسید. با این حال این شانس غیر منتظره است.

تعبیر خواب مدفوع : معنای دیدن مدفوع در خواب

شما ممکن است با یکی از موضوعات زیر

 

 

وارد این صفحه شده باشید.

منبع khabar25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب