برچسب‌ "آتش"

تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق

hasan | دوشنبه، 08 آوریل 19 - 11:19

تعبیر خواب آتش تعبیر خواب آتش از زبان امام صادق حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند پاره‌های آتش می‌خورد، دلیل کند که…