برچسب‌ "ابن سیرین"

تعبیر خواب کفتار ابن سیرین / دیدن کفتار تو خواب چه معنایی دارد ؟

hasan | یکشنبه، 01 دسامبر 19 - 03:49

داشتن کفتار در خواب، به ازدواج با شخصی بد صورت و سیرت تعبیر شده است.دیدن کفتار درخواب، به معنای زنی زشت و پلید است . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود، دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

تعبیر خواب مار از نظر قرآن یوسف نبی و ابن سیرین و سایر معبرین اسلامی

hasan | یکشنبه، 23 ژوئن 19 - 05:43

تعبیر خواب مار از نظر قرآن یوسف نبی و ابن سیرین و سایر معبرین اسلامی تعبیر خواب مار از نظر قرآن دیدن مار…

تعبیر خواب آب ابن سیرین بر اساس کیفیت و حالات مختلف آب در خواب

hasan | شنبه، 08 ژوئن 19 - 11:58

تعبیر خواب آب ابن سیرین بر اساس کیفیت و حالات مختلف آب در خواب تعبیر خواب آب ابن سیرین آب در خواب، چون…

تعبیر خواب گل از زبان امام صادق ، ابن سیرین و حضرت یوسف

hasan | جمعه، 07 ژوئن 19 - 06:29

تعبیر خواب گل از زبان امام صادق ، ابن سیرین و حضرت یوسف تعبیر خواب گل از زبان امام صادق ديدن گل به…

تعبیر خواب سوزن ابن سیرین | گم شدن پیدا شدن و فرورفتن سوزن در خواب

hasan | جمعه، 17 می 19 - 07:36

تعبیر خواب سوزن ابن سیرین | گم شدن پیدا شدن و فرورفتن سوزن در خواب تعبیر خواب سوزن ابن سیرین تعبیر خواب سوزن…

تعبیر خواب سیل ابن سیرین امام صادق و دیگر معبران

hasan | جمعه، 17 می 19 - 07:13

تعبیر خواب سیل ابن سیرین امام صادق و دیگر معبران تعبیر خواب سیل ابن سیرین ابن سیرین کوید: دیدن سیل به خواب، دلیل بر…

تعبیر خواب پنیر ابن سیرین و سایر معبرین اسلامی و غربی

hasan | چهارشنبه، 15 می 19 - 03:33

تعبیر خواب پنیر ابن سیرین و سایر معبرین اسلامی و غربی تعبیر خواب پنیر ابن سیرین تعبیر خواب پنیر محمد بن سیرین گوید:…

تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف امام صادق و ابن سیرین و سایر معبرین

hasan | چهارشنبه، 08 می 19 - 05:21

تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف امام صادق و ابن سیرین و سایر معبرین تعبیر خواب شیر جنگل حضرت یوسف تعبیر دیدن خواب…